Zoeken met de wizard

Geef een zoekwoord

Traject Banaba SLO campus Gent

In dit traject werken we samen met de Arteveldehogeschool om studenten van de ‘Banaba zorgverbreding en remediërend leren’ en de ‘Banaba buitengewoon onderwijs’ via een verkort traject de lerarenopleiding te laten behalen.

Modeltraject & vrijstellingen

 • Afhankelijk van de duurtijd van je Banaba en het moment waarop je start (september of februari) zijn er vier modeltrajecten mogelijk.
 • Omdat een aantal competenties behaald zullen worden in de Banaba krijg je voor de lerarenopleiding een aantal vrijstellingen. Deze vrijstellingen worden echter pas definitief toegekend na het behalen van je Banaba-diploma.

Interesse?

Neem eerst contact op met de praktijkcoördinator alvorens je in te schrijven.

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Afhankelijk van het traject dat je kiest zal de (minimum)duur van de opleiding variëren:

 • Standaardtraject: minimum 2 jaar
 • LIO-traject: minimum 1, 5 jaar
 • Intensief traject:  1 jaar
 • @home- traject: minimum 2 jaar
 • Traject Banaba SLO: afhankelijk van de duurtijd van je Banaba en periode waarin je start (september of februari).

De module ‘Didactische competentie stage’ (DCs) is de laatste van vier didactische modules. De timing van deze module is afhankelijk van het traject dat je volgt (regulier, @home, LIO, intensief). Stage kan zowel in september als in februari opgestart worden. De module moet steeds binnen één semester worden afgewerkt. De stage plan je zelf zoals gewenst binnen het semester. We vragen wel een spreiding van de stagelessen over minstens 3 weken.

Voorafgaand aan de module ‘didactische competentie stage’ (DCs) zal je reeds gevraagd worden om naar het werkveld te stappen. In de eerste didactische module (DCa) ga je reeds een les observeren op een secundaire school. In de tweede en derde didactische module, gekoppeld aan de specifieke vakdidactiek, onderneem je een korte stage waarbij je een les geeft (al dan niet individueel).

Of er een herexamenkans is voor (een onderdeel van) een vak, kan je raadplegen in de evaluatiematrix.

 

 

Een vrijstelling is eventueel mogelijk op basis van:

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

Op basis van EVK kan je een vrijstelling bekomen voor het theoretische luik van een vak (lessen + examen) en eventueel voor een gedeelte van het praktijkluik.

Voor de pre-service praktijkopdracht (PP-opdracht) kan je geen vrijstelling krijgen.

De lijst met diploma’s die tot een gedeeltelijke vrijstelling op basis van EVK’s leiden, wordt jaarlijks opgesteld in samenspraak met de andere cvo’s in de Gentse regio die een specifieke lerarenopleiding aanbieden. Het kan zowel gaan over een automatische vrijstelling als een vrijstelling op basis van een vrijstellingsproef.

Eerder verworven competenties (EVC)

EVC’s worden niet met een studiebewijs bekrachtigd. Het is de bedoeling om door EVC het resultaat van levenslang leren te erkennen in het verdere studietraject.

Voor de aanvraag op basis van EVC, dien je een portfolio in via het specifieke sjabloon. Deze procedure kan pas opgestart worden na contact met de trajectbegeleider. Er kan eveneens gevraagd worden om een competentiegericht interview af te leggen of deel te nemen aan de vrijstellingsproef.

Let op: ook voor de vrijstellingen zal je je moeten inschrijven.  De verleende vrijstelling is steeds gedeeltelijk, met name enkel voor het theoretische luik (T) en het luik opleidingspraktijk (OP). Voor de pre-service practice opdracht (PP-opdracht) kan je geen vrijstelling krijgen.

Er worden elk semester infosessies georganiseerd zodat je de nodige info hebt om een stage aan te vragen op de school van je keuze. De te volgen infosessie is afhankelijk van het traject dat je volgt (regulier, intensief of LIO). Naast de infosessies ontvang je ook de link naar een instructiefilmpje waar de stageaanpak wordt toegelicht. Na inschrijving voor de module DCs word je op de hoogte gehouden van de infosessies. Info omtrent het organiseren van de stage staat ter beschikking op Smartschool onder het vak SLO_INFO.

Omdat een aantal competenties behaald zullen worden in de Banaba krijg je voor de lerarenopleiding volgende vrijstellingen:

 • Didactische competentie praktijkinitiatie (DCp), T en OP
 • Didactische competentie oefenlessen (DCo), OP
 • Communicatie en overleg (POCc), volledig vrijgesteld
 • Begeleiding (POCb), volledig vrijgesteld
 • Psychologie (PPc), volledig vrijgesteld
 • Groepsmanagement (POCg), volledig vrijgesteld

Let wel: deze vrijstellingen worden pas definitief toegekend na het behalen van je Banaba-diploma.

Een stagebegeleider vanuit de specifieke lerarenopleiding Kisp volgt jouw stage persoonlijk op. De stagebegeleider wordt zoveel als mogelijk gekoppeld aan de vakbekwaamheden waarin je les geeft. De naam en contactgegevens van je stagebegeleider ontvang je bij opstart van het semester waarin je de stage (DCs) loopt.

Een bekwaamheidsbewijs, dat bepaalt welke vakken je mag geven, bestaat uit verschillende elementen:

 • het basisdiploma en/of nuttige ervaring
 • het bewijs van pedagogische bekwaamheid dat je behaalt via de (specifieke) lerarenopleiding.

De vakken die je mag geven kan je nagaan via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Binnen de bekwaamheidsbewijzen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

 • Vereist bekwaamheidsbewijs (opzoeken via de website via  ‘van diploma naar vak’): je vakkennis verworven door je studie
 • Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (opzoeken via de website via ‘van vak naar diploma’): het niveau van je diploma
 • Andere bekwaamheidsbewijzen

Met een diploma behaald binnen de specifieke lerarenopleiding (SLO) kan je tewerkgesteld worden in het secundair onderwijs, in het volwassenenonderwijs, in het deeltijds (kunst)onderwijs en in het hoger onderwijs.

Je lector is steeds je eerste aanspreekpunt. Heb je echter zeer specifieke vragen, dan kan je terecht bij de praktijkcoördinator.

Je lector is steeds je eerste aanspreekpunt. Heb je echter specifieke vragen, dan kan je terecht bij de trajectbegeleider.

LIO staat voor ‘leraar in opleiding’. Kenmerkend voor dit traject is dat je de lerarenopleiding volgt terwijl je zelf reeds voor de klas staat.
Binnen het LIO-traject is de opleiding zo ingericht dat we maximaal gebruik maken van de ervaring die je als leerkracht dagelijks opdoet. We gaan dus begeleiden op je werkplek en opdrachten/taken koppelen aan wat je daar reeds doet. Op die manier vormt het LIO-traject een directe win-win: je professionaliseert op je werkplek én je behaalt het diploma dat je nodig hebt.

Er zijn verschillende trajecten mogelijk om de specifieke lerarenopleiding te voltooien. Hieronder vind je een overzicht terug van de verschillende trajecten. Per traject zie je de vermelding van de doelgroep, de minimumduur, de lesmomenten, de diplomavereisten en de campus(sen) waar je dit traject kan volgen.

Een combinatie van het standaardtraject, het LIO-traject en het SLO@home-traject is mogelijk. Het intensief traject kan niet gecombineerd worden met de andere trajecten.

 

Standaardtraject

LIO-traject

Intensief traject

SLO @ home                      flexibel thuistraject

Traject Banaba SLO

Voor wie

Voor wie de lerarenopleiding wil combineren met job of gezin

Voor wie minstens een halftijdse baan heeft in het onderwijs en drie maanden onderwijservaring

Voor wie de lerarenopleiding zo snel mogelijk wil afwerken en hiervoor de nodige tijd kan vrijmaken

Voor wie de lerarenopleiding zelfstandig wil doorlopen, niet gebonden aan vastgelegde lesmomenten

Een traject op maat voor wie de Banaba 'Buitengewoon onderwijs' of 'zorgverbreding en remediërend' leren volgt.

Voorkennis

Voor cursisten die een diploma secundair of hoger onderwijs hebben of slagen voor de opstapproef

Voor cursisten die een diploma secundair of hoger onderwijs hebben of slagen voor de opstapproef

Voor cursisten met een diploma hoger onderwijs

Voor cursisten met een diploma secundair of hoger onderwijs

Duur

Minimum 1 jaar

 Minimum 1,5 jaar

 Minimum 1 jaar

 Minimum 2 jaar

1 of 2 jaar

Lesmomenten

Wekelijks 1 dag of 2 avonden les

Je vult een deel van je opleiding in door werkplekleren. Je kan je eigen lessen en ervaringen als leerkracht integreren in de opleiding.

Wekelijks 2 dagen les + praktijkopdrachten in het onderwijs

Je volgt de opleiding grotendeels in afstandsonderwijs en verwerkt de leerstof op je eigen tempo (combinatie met het standaard- en/of LIO traject is mogelijk).

Er wordt een combinatie  gemaakt tussen contact- en afstandsonderwijs.

Waar

Campus Gent                               Campus Aalst

Campus Gent                               Campus Aalst

Campus Gent 

Minimum 1 contactmoment per module, in Gent of Aalst

Campus Gent 

Start

Start in september                     of februari

Start in september                           of februari

Start in september of februari

Meerdere startmomenten per semester

Start in september of februari

Je lector is steeds je eerste aanspreekpunt. Heb je echter specifieke vragen, dan kan je terecht bij de coördinator specifieke vakdidactiek.

De inschrijving voor het LIO-traject is aan een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn enerzijds decretaal vastgelegd en anderzijds ingebouwd om de kans op een succeservaring te maximaliseren. 

Contacteer de praktijkcoördinator indien je meer info wenst over de voorwaarden van het LIO-traject. 

Ja, de verleende onderwijsbevoegdheid is gelijkgeschakeld met deze die je verkrijgt via een universitaire specifieke lerarenopleiding.

Je lector is steeds je eerste aanspreekpunt. Heb je echter zeer specifieke vragen, dan kan je terecht bij de zorgbegeleider.

Een LIO-begeleider vanuit de specifieke lerarenopleiding volgt jouw competentieontwikkeling persoonlijk op. De LIO-begeleider wordt zoveel als mogelijk gekoppeld aan de vakbekwaamheden waarin je les geeft. De naam en contactgegevens van je LIO-begeleider ontvang je bij opstart van het semester.

Binnen de verschillende trajecten komen dezelfde modules aan bod. Raadpleeg de ECTS-fiches van de verschillende modules.

Raadpleeg de modeltrajecten:

Aandachtspunten:

 • Binnen de didactische vakken wordt er een volgtijdelijkheid voorzien. Dit houdt in dat zij in een bepaalde volgorde moeten gevolgd worden: Didactische Competentie Algemeen (DCa) > Didactische Competentie Praktijkinitiatie (DCp) > Didactische Competentie Oefenlessen (DCo) > Didactische Competentie Stage (DCs)
 • De module Groepsmanagement (POCg) moet samen met de module Didactische Competentie Stage (DCs) worden opgenomen.

Je lector is steeds je eerste aanspreekpunt. Heb je echter zeer specifieke vragen, dan kan je terecht bij de opleidingscoördinator.

Je LIO begeleder  is steeds je eerste aanspreekpunt. Heb je echter zeer specifieke vragen, dan kan je terecht bij de LIO-coördinator.

Als je geen diploma secundair onderwijs hebt, kan je een opstapproef afleggen. Als je daarvoor slaagt, kan je instappen in de lerarenopleiding. Neem vooraf contact op met de zorgbegeleider.

Hervorming lerarenopleidingen

De lerarenopleidingen worden hervormd vanaf september 2019. Vanaf dan zal een lerarenopleiding altijd aan een hogeschool of universiteit georganiseerd worden.

 • Campus Aalst of Gent: Cursisten met een masterdiploma stromen door naar de opleiding van KULeuven.
 • Campus Gent: Cursisten met een bachelordiploma of een diploma secundair onderwijs stromen door naar de Arteveldehogeschool Gent.
 • Campus Aalst: Cursisten met een bachelordiploma of een diploma secundair onderwijs stromen door naar Odisee Aalst.

Heb je tegen september 2019 minstens 15 studiepunten behaald in de SLO, dan zal je de opleiding in een overgangsperiode kunnen afwerken in de huidige structuur.

LET OP! De modules algemene didactiek en communicatie & overleg starten in september 2018 voor de laatste keer. 
Ben je een nieuwe cursist? Volgde je één van beide modules nog niet? Schrijf je dan zeker in september 2018 voor deze modules in.

Het diploma van leraar blijft ook na september 2019 een geldig studiebewijs om een onderwijsopdracht op te nemen.

Meer informatie over de overgangsmaatregelen vind je hier: https://associatie.kuleuven.be/onderwijs/lerarenopleiding/faq

Met technische vragen over of problemen met Smartschool kan je terecht bij de Smartschool-helpdesk.

Laat je inspireren

Waar haal je als leerkracht energie uit?

Waar haal je als leerkracht energie uit?

Heb je goesting om aan onze lerarenopleiding te beginnen en ben je gemotiveerd om voor de klas te staan? Dan heb je alvast energie genoeg! Maar weet je ook waar die energie vandaan komt? Doe de test en ontdek wat jou vleugels geeft. Zo kan je makkelijk bijtanken als het eens wat moeilijker gaat.

 

Kisp-tip

Kisp-tip

5 apps voor in de klas 

Als startende leraar ben je steeds op zoek naar een manier om jouw leerlingen bij de les te houden. Met een bord en krijt ben je als leerkracht al veel, maar met deze apps scoor je nog hoger. Een gouden tip voor onze cursisten van de lerarenopleiding

 

Logisch dat kinderen op school in slaap vallen

Logisch dat kinderen op school in slaap vallen

Als leerkracht heb je wel eens slaperige gezichten voor je in de klas. En dat ligt lang niet altijd aan je les!